سامانه استعلام گواهینامه های آموزشی

فراگیران گرامی، جهت دریافت اطلاعات گواهینامه آموزشی خود که از IMQ Academy دریافت نموده اید، نام خود و یا شماره گواهینامه دریافتی را وارد نمایید.

اطلاعات گواهینامه

شماره گواهینامه و یا نام و نام خانوادگی (به صورت لاتین طبق گواهینامه) را وارد نمایید.

  /