(لطفاً تمامی قسمت های موجود در پرسشنامه را تکمیل فرمایید. ضمناً کليه مطالب مندرج در اين پرسشنامه محرمانه تلقي خواهد شد)

مشخصات مجموعه:


چگونه با خدمات موسسه QM Academy آشنا شده ايد:تعداد پرسنل و نام محل هاي مورد نظر براي دريافت خدمات مشاوره (اعم از دفتر مركزي، كارخانه، ساير ساختمان ها، كارگاه ها، انبارها و ...)
تاكنون در كداميك از جوايز زير شركت كرده ايد؟(در صورت حضور، سال، سطح و امتياز خود را عنوان نماييد)لطفا چارت سازماني مجموعه را به صورتي كه سطوح مختلف سازمان را منعكس كند به پيوست ارائه دهيد. (مهم)مشخصات تكميل كننده