آرشیو برنامه های آموزشی

   
6
مرداد

هدف برگزاری:آشنایی شرکت کنندگان با فرایندهای مدیریت تغییرات در سازمان 

ادامه مطلب
   
   
7
مرداد

هدف برگزاری:کسب مهارت نوشتن یک گزارش خوب با بهره بردن از راه‌های سریع، ساده، کوتاه و سیستمی برای رساندن   مفاهیم مهم، کاربردی و انواع اطلاعات

ادامه مطلب
   
   
7
مرداد

هدف برگزاری:آشنايي مدیران و سرپرستان با نقش و وظایف خود در کنترل و کاهش حوادث ناشی از کار

ادامه مطلب
   
   
7
مرداد

هدف برگزاری:آشنايي با الزامات استاندارد، فرآيندهاي آموزش و نحوه استقرار سيستم مدیریت در حيطه دانش و مهارت

ادامه مطلب
   
   
8
مرداد

هدف برگزاری:آشنایی با معیارها، نکات راهنما و منطق امتیاز دهی RADAR و شناخت اصول طرح ریزی و اجرای پروژه خودارزیابی

ادامه مطلب
   
   
2
مرداد

هدف برگزاری:شناخت روش های  بهینه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی متناسب با شرایط هر سازمان

ادامه مطلب
   
   
2
مرداد

هدف برگزاری:ارتقاء توانمندی و بهره وری عملکرد کارکنان توزیع و پخش

ادامه مطلب
   
   
2
مرداد

هدف برگزاری:آشنايي با متولوژی مسئله یابی و روش های اتخاذ تصمیم برای حل مسائل سازمانی

ادامه مطلب
   
   
5
مرداد

هدف برگزاری:کسب مهارت مدیریت افکار و جریان هایی که با تاثیرگذاری منفی عملکرد، نظم و آرامش سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند

ادامه مطلب
   
   
5
مرداد

هدف برگزاری:آشنايي با سازمان و تشكيلات سازماني، آشنايي با واحدهاي پشتيباني سازمان و اهداف آن ها، مديريت امور اداري و كارگزيني و آشنايي با وظايف كارگزيني

ادامه مطلب