صفحه نخست > حقوق > ابعاد فنی و حقوقی قراردادهای EPC/Turnkey

ابعاد فنی و حقوقی قراردادهای EPC/Turnkey

   

مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)

قیمت: 6,350,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

25 - 24

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

11 - 10

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با اصول و شرایط قراردادهای EPC به منظور استفاده بهینه از فرصتهای سرمایه گذاری و پتانسیل های بالقوه سازمان آشنایی با گامها و قدمهای اجرایی در پروژه های EPC
محتوای دوره:

آشنایی با انواع قراردادها

قراردادهای خدمات مهندسی - قراردادهای ساخت - قراردادهای طرح و ساخت EPC

شرایط عمومی قراردادهای EPC - شرایط خصوصی قراردادهای EPC

شرح محدوده کار ( Scope of work & supply ) - خواسته های کارفرمایی - برآورد هزینه خدمات طراحی و مهندسی

دسته بندی کلان مدارک مهندسی در فاز مهندسی پایه و تفضیلی وظایف مدیر مهندسی متناظر با چرخه عمر مدیریت پروژه

مدارک مهندسی قابل تبادل مابین کارفرما و پیمانکار بهنگام شروع قرارداد

وظایف مدیر مهندسی در فاز برنامه ریزی - وظایف مدیر مهندسی در اجرا - چگونگی کنترل فعالیتهای مهندسی

نحوه پرداخت اجزای مختلف پیمان در قراردادهای EPC

نحوه تعديل در قراردادهای EPC- مالیات و بیمه ها در قراردادهای EPC

فرآیند کنترل پروژه در مدیریت مهندسی پروژه های EPC

مراحل اختتامی در مدیریت مهندسی پروژه های EPC

آشنایی با مدیریت طرح و نقش آن در پروژ ه های EPC

مدیریت تدارکات در پروژه ها

گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی: جزوه ارائه شده توسط مدرس
پیش نیاز:
دوره های مرتبط

مدیریت قراردادها

مدیریت پروژه