صفحه نخست > حقوق > روش های وصول مطالبات و حقوق اسناد تجاری

روش های وصول مطالبات و حقوق اسناد تجاری

   

مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)

قیمت: 2,700,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

11

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

10

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با موازین قانونی مرتبط با اسناد تجاری به منظور به حداقل رساندن مشکلات حقوقی احتمالی در فرآیند استفاده از آنها و نیز افزایش سرعت و اقدامات اثربخش در وصول مطالبات
محتوای دوره:

تعريف اسناد تجاري (برات، سفته و چک) و حقوق هریک از آنها

شناخت مسئولیت رابطین اسناد تجاري (صادر کننده، قبول کننده، ظهرنويس و ضامن)

شناسايي اسناد مختلف مطالبات (عادی، تجاری و رسمی) و حقوق آنها

آشنايي با نحوه تنظيم دادخواست، شکوائيه و درخواست صدور اجراييه ثبتی عليه مسئولان اسناد تجاری

نحوه توقيف فوری (قبل از صدور دادنامه) اموال مسئولان اسناد تجاری در برابر سند تجاری پرداخت نشده

روش مطالبه وجه اسناد تجاری مفقود يا سرقتی از مسئولان آن با وجود عدم دسترسی به آنها

چگونگی نحوه بازداشت و مدت حبس مسئولان اسناد تجاري در برابر سند تجاری پرداخت نشده

صلاحيت مکاني مراجع حقوقی، کيفری و اجرای ثبت در رسيدگی به ادعادی مطالبه وجه اسناد تجاری

شناخت مسئوليت مديران شرکتها در برابر اسناد تجاری صادره توسط شرکت

روش جلوگيری از دريافت وجه اسناد تجاری مفقود يا سرقتی توسط دارنده بدون حسن نيت آشنايی با اقدامات اجرايي نسبت به اسناد رهنی و پيگيری عمليات اجرايی داير بر حراج، مزايده، ‌سند انتقال تمليک،‌ تخليه و تحويل ملک به شرکت

پرسش و پاسخ

گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی با موضوع دوره
دوره های مرتبط

قانون برگزارى مناقصات و آئین نامه هاى اجرایى آن

اصول تهیه و تدوین و مسائل حقوقی قراردادها

نکات کلیدي در پیگیري دعاوي حقوقى -کیفری