صفحه نخست > تدارکات امور گمرکی و انبار داری > مدیریت زنجیره تامین و لجستیک

مدیریت زنجیره تامین و لجستیک

   

مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)

قیمت: 5,000,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

30 - 29

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

29 - 28

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

24 - 23

اسفند

-

   
هدف برگزاری:
محتوای دوره:
گواهینامه صادره از:
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
دوره های مرتبط