صفحه نخست > حقوق > اصول تهیه و تدوین قرار دادها و ابعاد حقوقی آنها

اصول تهیه و تدوین قرار دادها و ابعاد حقوقی آنها

   

مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)

قیمت: 5,350,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

21 - 20

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

16 - 15

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری:
محتوای دوره:
گواهینامه صادره از: QMAcademy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
دوره های مرتبط