صفحه نخست > مدیریت مالی و حسابداری > سیستم مدیریت سلامت مالی و مقابله با رشوه خواری مطابق استاندارد ISO37001:2016

سیستم مدیریت سلامت مالی و مقابله با رشوه خواری مطابق استاندارد ISO37001:2016

   

مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)

قیمت: 5,850,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

31 - 30

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

05 - 04

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری:
محتوای دوره:
گواهینامه صادره از: QMAcademy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
دوره های مرتبط