صفحه نخست > رویدادها > بازگشت سرمايه در آموزش ROI

بازگشت سرمايه در آموزش ROI

   

مدت دوره: 1 روز (8 ساعت)

قیمت: 2,550,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

05

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: ارتقا دانش و مهارت فراگيران در زمينه محاسبه سطح بازگشت سرمايه Return On Investment آموزش ها به گونه اي است كه پس از گذراندن اين دوره قادر خواهيد بود سرمايه گذاري سازمان در خصوص هر دوره آموزشي اي را تحليل نموده و منافع بدست آمده از آن را در مقايسه با هزينه ها ارزيابي نمائيد.
محتوای دوره:
 • مفهوم نرخ بازگشت سرمايه
 • دلايل توجه به محاسبه ROI
 • پيچيدگي هاي محاسبه ROI
 • متدولوژي و مكانيزم هاي اجرايي محاسبه ROI
 • نحوه برنامه ريزي محاسبه ROI
 • نحوه تعيين دوره هاي آموزشي جهت محاسبه ROI
 • تعيين شاخص هاي اندازه گيري دوره هاي آموزشي جهت محاسبه ROI
 • نحوه محاسبه ROI
 • نحوه تحليل ROI
 • تدوين گزارش ROI
 • ارتباط نرخ بازگشت سرمايه با استاندارد ISO10015
گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: دوره ارزشيابي نتايج آموزش و ميزان اثربخشي آن ها
آقای دکتر هومن دوستی مدرس دوره: آقای دکتر هومن دوستی

سوابق مدرس: