صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات و مميزي داخلي آزمايشگاه هاي تست و كاليبراسيون ISO/IEC 17025

تشریح الزامات و مميزي داخلي آزمايشگاه هاي تست و كاليبراسيون ISO/IEC 17025

   

مدت دوره: 3روز(24 ساعت)

قیمت: 6,250,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

03 - 02

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری:  آشنايي با اصول مميزي در رابطه با الزامات استاندارد صلاحيت آزمايشگاه هاي تست و کاليبراسيون
محتوای دوره:
 • تشريح الزامات استاندارد ISO/IEC 17025
 • بررسي الزامات فني و سيستمي استاندارد 17025 با ديدگاه مميزي و عدم انطباق ها
 • تعريف مميزي و آشنايي با الزامات ISO 19011
 • مداركي كه بايد در زمان مميزي مورد بررسي قرار گيرند
 • اصول مميزي
 • تشريح انواع مميزي
 • چک ليست مميزي
 • برنامه ريزي مميزي و اهداف آن
 • نحوه اجراي مميزي، گزارش دهي عدم انطباق ها و تقسيم بندي آن ها
 • آشنايي با اصول مميزي خارجي
 • مدیریت فرآیند ممیزی
گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنايي عمومی با استاندارد ISO/IEC 17025
مدرس دوره:

سوابق مدرس: