صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتنی براستاندارد ISO 27001:2013

تشریح الزامات و مميزي داخلي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتنی براستاندارد ISO 27001:2013

   

مدت دوره: 3 روز(24 ساعت)

قیمت: 6,900,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

05 - 03

اسفند

-

   
هدف برگزاری: - شناخت فرآيند مميزي و ارزيابي امنیت اطلاعات سازمان جهت تدوين برنامه های متناسب و بهبود مستمر
محتوای دوره:
  • تعاریف و مفاهیم
  • امنیت اطلاعات و جایگاه آن در سازمان
  • انواع ریسک در حفظ و تبادل اطلاعات
  • روش های شناسایی و مقابله با نقاط نفوذ
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف سخت افزار، نرم افزار و شبکه (از نگاه امنیت)
  • آموزش و نهادینه سازی مفاهیم امنیت اطلاعات در سازمان
  • تشريح الزامات استاندارد  ISO 27001با ديدگاه مميزي
  • مدیریت فرآیند ممیزی بر اساس استانداردISO 27007
  • اجرای اثر بخش ممیزی، جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي
  • نحوه تدوين گزارش مميزي

 

گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنایی باIT و مفاهیم کلی امنیت اطلاعات
آقای مهندس مهردادمیلانی مدرس دوره: آقای مهندس مهردادمیلانی

سوابق مدرس: