صفحه نخست > رویدادها > مدیریت و برنامه ریزی بازاریابی و فروش در شرکت های پخش

مدیریت و برنامه ریزی بازاریابی و فروش در شرکت های پخش

   

مدت دوره: 1 روز(8 ساعت)

قیمت: 2,900,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

05

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری:  کسب توانایی ایجاد یک فرایند بهره ور در نظام مدیریت فروش و توزیع شرکت های پخش
محتوای دوره:
  • تعاریف و مفاهیم
  • تحقیقات بازار یا بازارکاوی
  • انواع سیستم فروش
  • ارتباطات سیستمی و سازماندهی فروش و توزیع
  • مدیریت تیم فروش در شرکت های پخش
  • برنامه ریزی فروش و کانال های توزیع
  • فرصت بازاریابی و روش های ایجاد یا خلق فرصت در شرکت های توزیع و پخش
  • مدیریت  GEMBAدر فروش
  • تکنیكSMART در بازاریابی و فروش
  • تکنیك NLP  در برنامه ریزی بازاریابی و فروش شرکت هایپخش
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنایی با اصول بازازیابی
آقای مهندس فرشید باقری مدرس دوره: آقای مهندس فرشید باقری

سوابق مدرس: