صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

   

مدت دوره: 2 روز (16 ساعت)

قیمت: 7,100,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

10 - 08

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: بررسی الزامات ویرایش جدید استاندارد مدیریت زیست محیطی و آشنایی با تکنیک های کاربردی ممیزی داخلی
محتوای دوره:
 • آشنایی با مفاهیم و تعاریف پایه ای سیستم مدیریت زیست محیطی
 • تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO 14001:2015
 • آشنایی با رویکرد فرآیندی در طرح ریزی سیستم مدیریت زیست محیطی
 • آشنایی با اصول ممیزی سیستم های مدیریت بر اساس استاندارد ISO 19011:2011
 • مديريت مميزي و اصول آن
 • شناسایی و ثبت اهداف، گستره، برنامه، سوابق و ریسک يك مميزي
 • پايش و بازنگري يك برنامة مميزي بعنوان الزام جديد و بهبود دهندة فرآيند مميزي
 • اصول و مراحل برنامه ريزي مميزي
 • صلاحيت مميزين و ارتقاء صلاحيت مميزين
 • طراحي چك ليست هاي مميزي
 • اجراي مميزي، جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي

 

گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ویرایش 2004
آقای مهندس مجید فیض آبادی فراهانی مدرس دوره: آقای مهندس مجید فیض آبادی فراهانی

سوابق مدرس: