صفحه نخست > رویدادها > تشريح الزامات و اصول مستند سازي سيستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی براستاندارد ISO 22000:2005

تشريح الزامات و اصول مستند سازي سيستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی براستاندارد ISO 22000:2005

   

مدت دوره: 3 روز (24 ساعت)

قیمت: 7,000,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

31 - 29

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با الزامات و نیازمندی های سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی
محتوای دوره:
  • آشنایی با تعاریف و اصطلاحات
  • آشنایی با مفاهیم و واژگان مقوله ایمنی موادغذایی
  • الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی
  • برنامه های پیش نیازی (PRPs)
  • برنامه هاي پیش نیازی عملیاتی (OPRPs)
  • اصول HACCP
  • روش شناسایی خطرات بر اساس درخت تصمیم گیری و ارزیابی آنها
  • نحوه تشخیص نقاط کنترل بحرانی( CCP)
  • آشنایی با روش های GMP
  •  نحوه تهیه مستندات و پیاده سازی سیستم
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنايي با سیستم مدیریت کیفیت
آقای دکتر محمدرضا اکبریان مدرس دوره: آقای دکتر محمدرضا اکبریان

سوابق مدرس: