صفحه نخست > رویدادها > تكنيك ها و ابزارهای شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك، جنبه ها و پیامدهای زيست محيطي (Risk Assessment)

تكنيك ها و ابزارهای شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك، جنبه ها و پیامدهای زيست محيطي (Risk Assessment)

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,900,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

14 - 13

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با مفاهيم و شناسایي روش هاي متداول ارزيابي ريسک، استفاده از نتايج ارزيابي جهت اعمال نگرش پيشگيرانه وكنترل پيشاپيش مخاطرات و كاهش ريسك در سيستم ها
محتوای دوره:
  • مروري بر تعاريف و مفاهيم
  • روش‌هاي شناسايي جنبه‌ها، پيامد ها و مخاطرات در يك سيستم بر اساس راهنمای ASQ
  • آشنائي با روشهاي متداول ارزيابي و تجزيه و تحليل پیامدهای زیست محیطی و ريسك در سيستم هاي مختلف از جمله FMEA، FTA،  PHA، SHA ، SSHA، FHA  و WILIAM FINE و.....
  • آشنائي با مراجع اطلاعاتي و بررسي نمونه هایي از جداول و فرم هاي كاربردي در روش هاي ارزيابي ريسك
  • قابليت تشخيص مخاطرات و بررسي احتمال و شدت آن ها
  • نحوه بررسی ريسك در سيستم ها
  • چگونگي دسته‌بندي پيامدها و مخاطرات براساس اطلاعات منتج از ارزيابي‌ ريسك
  • اصول مديريت ريسك و حدود ريسك قابل قبول
  • بررسي راهكارهاي كنترل و كاهش ريسك پیامدها و تاثير آن در نتايج ارزيابي ها
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس عرب عامری مدرس دوره: آقای مهندس عرب عامری

سوابق مدرس: