صفحه نخست > رویدادها > سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 2018:ISO 45001 با ثبت IRCA

سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 2018:ISO 45001 با ثبت IRCA

   

مدت دوره: 5 رور(40 ساعت)

قیمت: 20,800,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

11 - 07

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناخت فرآيند مميزي شخص ثالث سيستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس ISO 19011، كاربردPDCA و ضرورت هاي بهبود مداوم در فرآيند مميزي، ايجاد قابليت مميزي اثر بخش در سيستم هاي مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، الزامات صلاحیت و ارزیابی ممیزین
محتوای دوره:
 • سرفصل 1: مبانی ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS)
 • سر فصل 2: مفاهیم OHSAS
 • سر فصل 3: نگاهی کلی بر ممیزی OHSAS
 • سرفصل 4: ممیزی بافت سازمان
 • سرفصل 5: ممیزی رهبری و مشارکت کارگران
 • سر فصل 6: ممیزی طرح ریزی OHSAS
 • سر فصل 7: ممیزی مدیریت فعالیت های پشتیبان
 • سرفصل 8: ممیزی عملیات
 • سرفصل 9: ممیزی ارزیابی عملکرد OHS
 • سرفصل 10: ممیزی فرایندهای بهبود OHS
 • سرفصل 11: مدیریت یک برنامه ممیزی
 • سرفصل 12: طرح ریزی و آماده سازی ممیزی
 • سرفصل 13: اجرای ممیزی
 • سرفصل 14: گزارش دهی نتایج ممیزی
 • سرفصل 15: بازنگری، ویرایش، آمادگی آزمون و تکمیل
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 45001
آقای مهندس محسن زندیه مدرس دوره: آقای مهندس محسن زندیه

سوابق مدرس:

 • سر ممیز بین المللی IMQ ایتالیا تایید شده توسط IRCA در استانداردهای OHSAS18001,ISO 14001,ISO 9001
 • سر ممیز رسمی و ثبت شده IATF در استانداردISO/TS 16949:2009
 • سابقه هدایت بیش از 700 روز ممیزی سیستم های مدیریت یکپارچه و HSE
 • سابقه برگزاري بیش از 400 دوره آموزشی در زمینه های مرتبط با سیستم های مدیریت
 • ارزیاب ارشد جایزه مدیریت سبز ایرانGMA  و جایزه ملی کیفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات