صفحه نخست > رویدادها > طراحي آزمايش ها DOE

طراحي آزمايش ها DOE

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,750,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

18 - 17

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: کسب توانایی ارزيابي عوامل موثر بر مقدار و پراکندگي متغيرهاي يک فرآيند طراحی و ساخت و دستيابي به بهینه ترین ترکيب اين عوامل، به مننظور کاهش تغییرات فرآیند و هزینه
محتوای دوره:
  • تعاریف، مفاهیم اولیه و پیش نیازهای DOE
  • مزاياي DOE
  • طرح ریزی و مراحل اجراي يک پروژه DOE
  • تحلیل واریانس یک طرفه
  • طرح های بلوک بندی
  • طرح هاي آزمايشي کامل (Full Factorial)
  • طرح هاي آزمايشي غربالي يا کسري (Fractional Factorial)
  • طرح های عاملی دو سطحی
  • روش طراحي پارامتر تاگوچي
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس محمدرضا الماسیه مدرس دوره: آقای مهندس محمدرضا الماسیه

سوابق مدرس: