صفحه نخست > رویدادها > مديريت امور اداری وكارگزيني

مديريت امور اداری وكارگزيني

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,850,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

25 - 24

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با سازمان و تشكيلات سازماني، آشنايي با واحدهاي پشتيباني سازمان و اهداف آن ها، مديريت امور اداري و كارگزيني و آشنايي با وظايف كارگزيني
محتوای دوره:

 

  • آشنايي با سازمان
  • تعريف امور اداري از نظر سازمان
  • وظايف امور اداري
  • تشكيلات امور اداري
  • مديريت منابع انساني، اداره امور كاركنان، كارگزيني به عنوان واحد مسئول يافتن
  • تعاريف شغل سازماني، وظيفه، كار
  • وظايف كارگزيني
 
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر ابراهیم ایزد پناه مدرس دوره: آقای دکتر ابراهیم ایزد پناه

سوابق مدرس: