صفحه نخست > رویدادها > مدیریت و ارزیابی عملکرد (ارزیابی عملکرد بنیاد کیفیت اروپا)Performance Management و

مدیریت و ارزیابی عملکرد (ارزیابی عملکرد بنیاد کیفیت اروپا)Performance Management و

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,850,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

23 - 22

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناخت یک نظام اثربخش که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات ومنابع جهت دستیابی به شیوه ای اقتصادی توام با کارآئی واثربخشی موجبات ارتقای سطح کمی وکیفی فرآیندهای اجرائی را فراهم می آورد
محتوای دوره:
  • اصول ومبانی مدیریت عملکرد  
  • وجوه تمایز مدیریت عملکرد باارزیابی عملکرد به شیوه سنتی
  • مروري بر الزامات قانونی ودولتی که براجرای برنامه مدیریت عملکرد تاکید دارند  
  • امتیازات اجرای برنامه مدیریت عملکرد  
  • روش اجرای برنامه مدیریت عملکرد
  • برنامه ریزی عملکرد (Performance  Planning )
  • مربیگری  وهدایت عملکرد ( (Performance Coaching
  • ارزیابی وسنجش عملکرد (Performance  Assessment )
  • ارائه بازخور ومصاحبه پایان دوره (Performance  Data  Analysis )
  • برنامه ریزی وتوسعه بهبود عملکرد 
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنایی با اصول مدیریت
آقای دکتر یاسر احسان مدرس دوره: آقای دکتر یاسر احسان

سوابق مدرس: