صفحه نخست > رویدادها > تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری (MSA)

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,800,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

28 - 27

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل انواع خطا در سیستم های اندازه گیری کمی و وصفی
محتوای دوره:
  • مفاهیم پایه در اندازه گیری
  • اهداف تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری
  • مروری بر مفاهیم آماری پایه در تحلیل سیستم های اندازه گیری
  • تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری کمی

                    - تحلیل تکرار پذیری

                    - تحلیل تکثیر پذیری

                    - تحلیل GR&R

                    - نوسانات قطعه به قطعه

                    - قدرت تفکیک پذیری

                    - تجزیه و تحلیل Bias

                    - تجزیه و تحلیل خطای خطی بودن

                    - تحلیل ثبات سیستم

  • تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری وصفی

               - فرآیند تحلیل سیستم های اندازه گیری وصفی

               - تحلیل شاخص کارایی سیستم اندازه گیری وصفی

               - تحلیل شاخص P(miss)

               - تحلیل شاخص P(FA)

               - تجزیه و تحلیل Bias در سیستم های اندازه گیری وصفی

  •  مروری بر تحلیل سیستم های اندازه گیری با استفاده از نرم افزار Minitab
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس علیرضا اسکندری مدرس دوره: آقای مهندس علیرضا اسکندری

سوابق مدرس: