صفحه نخست > رویدادها > آشنایی با تکنیک های ارزیابی ریسک ISO 31010:2009

آشنایی با تکنیک های ارزیابی ریسک ISO 31010:2009

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,350,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

28 - 27

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با تکنیک های مختلف برای فرایند ارزیابی ریسک بر اساس استاندارد ISO31010:2009
محتوای دوره:
 •  معرفی مفاهیم اصلی و اولیه از اصول مدیریت ریسک و ساختار و چارچوب آن
 • مفاهیم و معرفی منابع بروز ریسک در سازمان
 • معرفی تکنیک های ارزیابی ریسک
 • معرفی و بررسی تکنیک های فاز(شناسایی ریسک)
 • معرفی و بررسی تکنیک های فاز (تحلیل ریسک)
 • معرفی و بررسی تکنیک های فاز(سنجش/ارزیابی ریسک)
 • بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتخاب تکنیک های ارزیابی ریسک
 • نحوه انتخاب تکنیک مناسب برای هر مرحله
 • شرح تکنیک های اصلی و متداول
 • شرح ورودی تکنیک
 • معرفی ساختار کاری تکنیک های اصلی
 • شرح خروجی از تکنیک
 • معرفی نقاط قوت و محدودیت های هر تکنیک
 • معرفی جدول مقایسه ای تکنیک های ارزیابی ریسک از ISO 31010
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس غلامرضا عظیمی مدرس دوره: آقای مهندس غلامرضا عظیمی

سوابق مدرس: