صفحه نخست > رویدادها > بازرسی فنی و تخصصی آسانسورها

بازرسی فنی و تخصصی آسانسورها

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 4,950,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

29 - 28

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شنایی با اصول استاندارد بازرسی و کنتر ل وضعیت آسانسورها بمنظور ارقا سطح ایمنی و بهبود عملکرد
محتوای دوره:
  • آشنایی با نحوه بازرسی بر اساس استاندارد ملی
  • آشنایی با نحوه اجرا بر اساس استاندارد ملی
  • رعایت موارد مندرج در چک لیست یکسان
  • آشنایی باابعاد و اندازه های معابر دسترسی
  • آشنایی با رعایت موارد عمرانی و ساختمانی منطبق متن استاندارد
  • نحوه تست و آزمون های عملکردی طبق استاندارد
  • نحوه انتخاب صحیح قطعات بر اساس موارد مندرج در استاندارد
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: ارتباط شغلی و علاقمندی به موضوع
آقای مرتضی طالبی مدرس دوره: آقای مرتضی طالبی

سوابق مدرس: