صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 45001:2018

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 45001:2018

   

مدت دوره: 3روز (24 ساعت)

قیمت: 7,200,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

07 - 05

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی و مهارت در اجرا و پیاده سازی استاندارد ISO45001:2018 و نکات مهم ممیزی اثربخش آن
محتوای دوره:
 • مقایسه اجمالی  با استاندارد BS OH&S 18001:2007
 • تعریف نگرش استاندارد Annex SL
 • تعاریف عمومی و تخصصی مرتبط با ویرایش استانداردهای جدید
 • شناسايي ريسك ها در سطوح متفاوت  زنجيره ارزش و زنجیره تامین (برون سپاری، تامین و پیمانکاران)
 • ايجاد و برنامه‌ريزي و مدیریت و كنترل تغييرات و ارزیابی مجدد
 •  تغييرات در بندهای استاندارد مبتنی بر استاندارد راهنما OH&S 18002:2008 (کنترل‌های سلسله مراتبی)
 • تشریح محتوی سازمانی و پیامدهای ایمنی و بهداشت شغلی با کسب و کار
 • تعیین الزامات و انتظارات ذینفعان و ارتباط با جهت گیری استراتژی سازمان‌ها
 • ارایه جهت گیری استراتژي و ارتباط با کسب و کار مرتبط با نگرش ایمنی و بهداشت شغلی
 • اصول و مراحل انجام مميزي داخلی
 • طراحي چک ليست مميزي طبق  نگرش فرایندی و ارتباط با سایر استانداردها 
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز: آشنایی با اصول اولیه سیستم های مدیریت
آقای دکتر مجید علیزاده مدرس دوره: آقای دکتر مجید علیزاده

سوابق مدرس: