صفحه نخست > رویدادها > حسابداری پیمانکاری

حسابداری پیمانکاری

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,150,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

30 - 29

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آگاهی آشنائی با فرآیند حسابداری قرارداهای بلند مدت (پیمان) و انجام یک دوره عمل حسابداری با تاکید بر مفروضات قانونی مترتب بر قرارداد
محتوای دوره:
  • ویژگی های صنعت و قراردادهای بلند مدت پیمانکاری
  • ثبت عملیات مالی قراردادهای پیمانکاری
  • روش شناسائی درآمد و هزینه های پیمانکاری
  • صورتهای مالی پیمانکاری
  • حسابداری پیمانکاری به روش درصد پیشرفت کار (دفاترپیمانکار)
  • حسابداری پیمانکاری دردفاتر کارفرما به روش درصد پیشرفت کار
  • روشهای متداول شناسایی سود پیمانکاری
  • گزارش گیری مالی در موسسات پیمانکاری
  • تشریح کاربرد استاندارد شماره 9 حسابداری
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر روح الله جوادی مدرس دوره: آقای دکتر روح الله جوادی

سوابق مدرس: