صفحه نخست > رویدادها > سرمميزي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني بر استاندارد ISO 27001:2013 IRCA Certified A17457

سرمميزي سيستم مديريت امنيت اطلاعات مبتني بر استاندارد ISO 27001:2013 IRCA Certified A17457

   

مدت دوره: 5 رور(40 ساعت)

قیمت: 13,500,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

29 - 25

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با روند تصدیق و صحه گذاری استانداردISO/IEC 27001:2013 ، ممیزی شخص ثالث و مراحل ثبت و صدور گواهینامه استاندارد
محتوای دوره:
 • اصول و مباني مديريت با  رويكرد سيستم ها
 • مروري بر استانداردهاي امنيت اطلاعات و خانواده سري 27000
 • بررسي الزامات استاندارد ISO 27001:2013
 • شناخت استاندارد مميزي سيستم مديريت امنیت اطلاعات ISO 27007:2011
 • مميزي عناصر كليدي ( مديريت ريسك ، مديريت تغيير ، BCP)  در استاندارد ISO 27001:2013
 • آشنايي با اصول ، مديريت و كاربرد چرخه PDCA  در مميزي 
 • اهداف ، گستره ، برنامه و سوابق مورد نياز در يك مميزي 
 • پايش ، بازنگري يك برنامه مميزي بعنوان الزام جديد و بهبود دهنده فرآيند
 • صلاحيت و ارتقاء صلاحيت مميزين
 • اصول و مراحل برنامه ريزي مميزي براي استاندارد ISO 27001: 2013
 • اجرا و هدايت تيم مميزي ، جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي 
 • جمع بندي اطلاعات ، يافته ها ، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به ريشه هاي عدم انطباق ها
 • پيگيري عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحي 
 • صلاحيت و سيستم ارزيابي مميزين ، الزامات حفظ و بهبود صلاحيت مميزين
 • آشنايي با روال و ضوابط بين المللي مميزي شخص ثالث واستانداردهاي راهنما ISO 17021:201
 • آشنايي بامراحل ثبت مميزين وسرمميزين سيستم هاي مديريت امنيت اطلاعات ISO27001:2013  
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس مهرداد میلانی مدرس دوره: آقای مهندس مهرداد میلانی

سوابق مدرس: