صفحه نخست > رویدادها > برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,250,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

04 - 03

اسفند

-

   
هدف برگزاری: توسعه مهارت مسئولین برنامه ریزی در زمانسنجی مناسب تامین مواد، قطعات و نیز صدور سفارش های به موقع برای تولید و تحویل محصولات به مشتریان
محتوای دوره:
 • مدل های کنترل موجودی
 • مقایسه تقاضای مستقل و تقاضای وابسته
 • تعاریف، مفاهیم و واژگان MRP
 • اهداف سیستم و ساختار MRP
 • برنامه ريزي ظرفيت
 • برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت  (CRP)
 • فرآیند برنامه ریزی تولید و MRP
 • هماهنگ سازی MRP و تولید به هنگام
 • سیستم های MRP زمان گسسته و زمان پیوسته
 • گذری بر MRP II
 • کاربردMRP  در بخش خدمات
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس حمید بهنیا مدرس دوره: آقای مهندس حمید بهنیا

سوابق مدرس: