صفحه نخست > رویدادها > مهندسي مجدد فرآیندها (BPR)

مهندسي مجدد فرآیندها (BPR)

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,550,000 ريال

   
   

فروردین

29 - 28

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با روش های بازنگري بنیادین و طراحي مجدد فرآيندها به منظور ارتقا بهره وری و پيشرفت يکپارچه سازمان
محتوای دوره:
 • مفاهيم وتعاريف BPR
 • تفاوت هاي BPR و بهبود مداوم
 • ارتباط BPR و فناوری اطلاعات
 • نتايج اجراي BPR در سازمان
 • فاکتورهاي کليدي موفقيت و شکست پروژه هاي BPR
 • مفاهيم و اصول تغيير و تحول
 • عوامل موثر در کاهش مقاومت در برابر تغيير
 • چرخه پياده سازي و پروژه هاي BPR
 • متدولوژي پياده سازي BPR
 • مطالعات موردي و كارگاه مرتبط
 • مفاهيم وتعاريف BPR
 • تفاوت هاي BPR و بهبود مداوم
 • ارتباط BPR و فناوری اطلاعات
 • نتايج اجراي BPR در سازمان
 • فاکتورهاي کليدي موفقيت و شکست پروژه هاي BPR
 • مفاهيم و اصول تغيير و تحول
 • عوامل موثر در کاهش مقاومت در برابر تغيير
 • چرخه پياده سازي و پروژه هاي BPR
 • متدولوژي پياده سازي BPR
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس ابوالفضل معدنپور مدرس دوره: آقای مهندس ابوالفضل معدنپور

سوابق مدرس: