صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

   

مدت دوره: 4 روز (32 ساعت)

قیمت: 10,250,000 ريال

   
   

فروردین

29 - 26

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با اصول مدیریت کیفیت و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015 بصورت کاربردی برای کلیه سازمانها از قبیل سازمانهای تولیدی و خدماتی
محتوای دوره:
 • اصول و مبانی کیفیت
 • مروری بر اصول مدیریت کیفیت و تغییرات آن در ویرایش جدید (تغییر 8اصل به 7فصل )
 • مشتری محوری
 • رهبری
 • درگیر شدن کارکنان
 • رویکرد فرایندی
 • بهبود
 • تصمیم گیری بر مبنای شواهد
 • مدیریت ارتباطات
 • مروری بر واژگان و تعاریف جدید بر اساس استاندارد ISO9000:2015
 • مروری بر رویکرد مبتنی بر ریسک و جایگاه آن در ویرایش جدید
 • مروری بر الزامات استاندارد ISO9001ویرایش سال 2015
 • بند3:واژه ها و تعاریف
 • بند4:محتوای سازمان
 • بند5:رهبری
 • بند6:برنامه ریزی برای سیستم مدیریت کیفیت
 • بند7: پشتیبانی
 • بند8: عملیات
 • بند9: ارزیابی عملکرد
 • بند10: بهبود
 • مروری بر مستندات سیستم های مدیریت کیفیت
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس مجید فیض آبادی فراهانی مدرس دوره: آقای مهندس مجید فیض آبادی فراهانی

سوابق مدرس: