صفحه نخست > رویدادها > طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان (کارراهه شغلی) JOB CAREER

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان (کارراهه شغلی) JOB CAREER

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,750,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

08 - 07

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با چگونگی ایجاد زمینه رشد معنوی، بهسازی و ارتقای سطح دانش و مهارت های تخصصی کارکنان با بهره گیری از طرح ریزی و اجرای برنامه رشد شغلی براساس یک مکانیزم امتیازبندی مناسب
محتوای دوره:
  • آشنایی بامبانی ومفاهیم کارراهه شغلی متناسب با مدل مایکل آرمسترانگ درحوزه برنامه ریزی منابع انسانی
  • چگونگی برنامه ریزی جذب، انتصاب  وترفیع در سازمان با توجه به الزامات قانونی ودولتی و نیز مدل تعالی 
  • بنیاد کیفیت اروپا
  •  مبانی و مفاهیم مدیریت استعدادها در سازمان و چگونگی بهره برداری از اطلاعات بانک استعدادها
  •  چگونگی طراحی ماتریس ارتباطات بین فرآیندی ترفیعات با آموزش و مدیریت عملکرد در سازمان
  •  نحوه طراحی وتنظیم لیست مغایرت های مشاهده شده در حوزه ترفیع و انتصاب سازمانی
  • تجزیه و تحلیل داده های عملکرد درحوزه ترفیع و مقایسه آن با استاندارد به روش ترازیابی
  • شناسایی عوامل تاثیرگذار و ترسیم نمودار آنالیز نقاط قوت و قابل بهبود عملکرد در حوزه ترفیع و انتصاب
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای علیرضا فارابی مدرس دوره: آقای علیرضا فارابی

سوابق مدرس: