صفحه نخست > رویدادها > تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2018

تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2018

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 8,000,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

06 - 04

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با مدیریت انرژی و مزایای اقتصادی و زیست محیطی ناشی ازآن، ارائه راهکارهایی بمنظور برنامه ریزی، سازماندهی و مدیریت مصرف انرژی در سازمان ها و مروری بر ممیزی انرژی
محتوای دوره:
  • اهمیت مدیریت مصرف انرژی
  • تعاریف و مفاهیم مدیریت انرژی
  • سیر تاریخی استانداردهای سیستم مدیریت انرژی
  • الزامات استاندارد ISO 50001:2018
  1. مقدمه
  2. دامنه کاربرد
  3. تعاریف و مفاهیم
  4. فضای کسب‌وکار و طرف‌های ذینفع سازمان
  5. رهبری
  6. طرح ریزی
  7. خدمات پشتیبانی در سیستم مدیریت انرژی
  8.  اجرا و عملیات
  9. ارزیابی عملکرد
  10. بهبود مداوم عملکرد انرژی
  • مقایسه ویرایش 2011 و 2015 استاندارد ISO 50001
  • طرح ریزی انرژی
  1. جمع آوری اطلاعات انرژی
  2. تحلیل استفاده و مصرف انرژی
  3. تعیین استفاده کننده های بارز
  4. تعیین عوامل موثر بر مصرف
  5. شاخصهای عملکرد انرژی
  6. خطوط مبنای انرژی
  7. اهداف کلان و خرد انرژی
  8. شناسایی فرصت های بهبود عملکرد انرژی
  • استقرار سیستم مدیریت انرژی در سازمان
  • ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی
  1. تعاریف و مفاهیم ممیزی
  2. چک لیست ممیزی
  3. برنامه ممیزی
  • آشنایی با استاندارد ISO 19011
  • کارگاه آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی
   
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس میثم مقدسی مدرس دوره: آقای مهندس میثم مقدسی

سوابق مدرس: