صفحه نخست > رویدادها > بالانس و متعادل سازی خط تولید(Line balancing)

بالانس و متعادل سازی خط تولید(Line balancing)

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,890,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

05 - 04

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با روش هاي برآورد ظرفیت و راندمان بهینه هر سيستم توليدي و برنامه ریزی مبتنی بر آن
محتوای دوره:

 

 

 • بالانس کردن خط تولید برای طراحی بخش مونتاژ
 • شرایط ایجاد بالانس خط تولید
 • مطالعه روش ( مراحل مطالعه روش نمودار فرآیند عملیات، نمودار فرآیند جریان،  نمودار دست راست – دست چپ، نمودار مونتاژ، نمودار تقدم و تأخر، نمودار فعالیت های چندگانه، نمودار انسان- ماشین، نمودار (از- به)، نقشه جریان، اصول اقتصادی حرکت، تربلیگ ها)
 • زمان سنجی به  روش Stop Watch (جمع آوری و ثبت اطلاعات، تقسیم سیکل عملیات به عناصر کاری، ثبت مشاهدات زمان سنجی، تعیین تعداد نمونه های لازم، تعیین ضریب عملکرد، تعیین زمان نرمال، تعیین درصد الونس، تعیین زمان استاندارد)
 • زمان سنجی به روش Basic MOST ( معرفی انواع سیستم های زمان سنجی MOST، مدل های توالی جابه جایی عمومی، جابه جایی تحت کنترل و استفاده از ابزار، محاسبه زمان نرمال)
 • نمونه بردای از کار (روش آماری، روش نوموگرام)
 • الگوی جریان مواد
 • مذلهای افت در خط تولید
 • محاسبه ماشین آلات
 • تکنیک های کمی تعیین روابط انسان و ماشین
 • شرایط ایجاد بالانس خط تولید و نهایتاً بالانس خط (تعاریف، راهکارهای متعادل سازی خط تولید، تعریف متغیرهای مستقل و وابسته، معرفی تکنیک های بالانس خط، بالانس خط به روش RPW)
 • راههای متعادل سازی و ارتباط آن با برناممه ریزی تولید و سرانگشتی تولید
 • روش های کنترل خط تولید
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس حمیدرضا اسفندیاری مدرس دوره: آقای مهندس حمیدرضا اسفندیاری

سوابق مدرس: