صفحه نخست > رویدادها > تصمیم گیری و تکنیک های حل مسئله

تصمیم گیری و تکنیک های حل مسئله

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,800,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

03 - 02

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با متولوژی مسئله یابی و روش های اتخاذ تصمیم برای حل مسائل سازمانی
محتوای دوره:
 • تعریف مسئله و مسئله یابی
 • انواع مسئله
 • چرخه مدرن حل مسئله
 • فرآیند حل مساله
 • متدولوژی حل مسئله
 • تکنیک‌های حل مسئله ناپارامتریک
 • تکنیک حل مساله با استفاده از مفاهیم PDCA
 • انواع تصمیم گیری در سازمان
 • تصمیمات برنامه ریزی شده
 • تصمیمات اقتضایی و برنامه ریزی نشده
 • فرایند تصمیم گیری و شش گام اساسی آن
 • گذری برتکنیک هاي تصمیم گیری
 • گزینه یابی و گزینه سازي
 • پیامدشناسی و پیامدسنجی
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر یاسر احسان مدرس دوره: آقای دکتر یاسر احسان

سوابق مدرس: