صفحه نخست > رویدادها > آسیب شناسی منابع انسانی و راهکارهای بهبود آن

آسیب شناسی منابع انسانی و راهکارهای بهبود آن

   

مدت دوره: 2 روز(16 ساعت)

قیمت: 5,530,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

10 - 09

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنایی با مهارت های کنترل آسیب های منابع انسانی و روش های توسعه و بهبود نیروی انسانی
محتوای دوره:
 • بازتعریف مديريت منابع انساني در سازمان های امروزی
 • انواع آسیب های منابع انسانی
 • الگوهای آسیب شناسی منابع انسانی
 • عوامل موثر بر ایجاد آسیب شغلی و اصول بهبود آن ها
 • راهبردها و فرهنگ سازمانی
 • تحلیل شغل و شرایط شاغل
 • نظام جذب و کارگزینی منابع انسانی
 • نظام آموزش و فراگیری
 • الگوهای انگیزشی سازمان و جبران خدمت
 • ارزیابی عملکرد
 • مشارکت کارکنان در مدیریت
 • ارتباطات سازمانی
 • اصول تنظیم کارراهه شغلی
گواهینامه صادره از: QM Academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر محمد علی نعمتی مدرس دوره: آقای دکتر محمد علی نعمتی

سوابق مدرس: