صفحه نخست > رویدادها > مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:2016

مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:2016

   

مدت دوره: 3روز (24 ساعت)

قیمت: 8,390,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

13 - 11

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با اصول اساسی مديريت پروژه بر اساس استاندارد مرجعPMBOK در قالبی کاربردی به منظور کسب توانايي طراحي و پياده سازي يک سيستم مديريت پروژه متناسب با نياز سازمان
محتوای دوره:
 • معرفي استاندارد PMBOK و مفاهيم اساسي در مديريت پروژه
 • شناخت چرخه عمر پروژه، ذينفعان و ساختارهاي سازماني پروژه
 • حوزه ها و گروه هاي فرآيندي مديريت پروژه
 • مديريت يكپارچگي پروژه
 • مديريت محدوده پروژه
 • مديريت زمان پروژه
 • مديريت هزينه پروژه
 • مديريت كيفيت پروژه
 • مديريت منابع انساني پروژه
 • مديريت ارتباطات پروژه
 • مديريت ريسك پروژه
 • مديريت تداركات پروژه  
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای مهندس بابک گلپریان مدرس دوره: آقای مهندس بابک گلپریان

سوابق مدرس: