صفحه نخست > رویدادها > سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی براستاندارد ISO9001: 2015 (تحت اعتبار IRCA)

سرممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی براستاندارد ISO9001: 2015 (تحت اعتبار IRCA)

   

مدت دوره: 5 رور(40 ساعت)

قیمت: 13,950,000 ريال

   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

28 - 24

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: شناخت فرآیند ممیزی شخص ثالث سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO 19011:2011 ، کاربرد PDCA و ضرورت رویکرد بهبود مداوم در فرآیند ممیزی، ایجاد قابلیت ممیزی اثربخش در سیستم های مدیریت کیفیت و ارزیابی ممیزان
محتوای دوره:
 • اصول و مباني كيفيت
 • روند تغيير نيازها و  فرهنگ اجتماعي
 • بررسي الزامات استاندارد ISO 9001 ويرايش سال 2015
 • شناخت آخرين استاندارد مميزي سيستم هاي مديريت ISO 19011:2011
 • آشنايي با اصول مميزي، مديريت مميزي و كاربرد چرخة PDCA در مديريت مميزي
 • شناسایی و ثبت اهداف، گستره، برنامه، سوابق و ریسک يك مميزي
 • پايش و بازنگري يك برنامة مميزي بعنوان الزام جديد و بهبود دهندة فرآيند 
 • اصول و مراحل برنامه ريزي مميزي
 • اجرا و هدايت تيم مميزي، جمع آوري اطلاعات و روانشناسي مميزي
 • جمع بندي اطلاعات، شناخت موارد عدم انطباق و نگرش به علل ريشه اي عدم انطباق ها
 • پيگيري عدم انطباق هاي مميزي و  اقدامات اصلاحي
 • ارزيابي صلاحيت مميزين، الزامات حفظ و بهبود صلاحيت مميزين
 • آشنايي با ضوابط بين المللي مميزي شخص ثالث و استانداردهاي راهنما ISO 17021:2011
 • آشنايي با مراحل ثبت مميزين و سرمميزين سيستم هاي مديريت كيفيت
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
آقای دکتر نوید خبیری مدرس دوره: آقای دکتر نوید خبیری

سوابق مدرس: