صفحه نخست > رویدادها > تکنیک های مصاحبه استخدامي کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامي کارآمد

   

مدت دوره: 2

قیمت: 6,900,000 ريال

   
   

فروردین

31 - 30

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: توسعه مهارت های مديران و مسئولان منابع انساني در فرآيند جذب و استخدام موثر کارکنان
محتوای دوره:
 • آشنايي با اصول اساسی، روشها و كانال هاي جذب نيرو
 • نحوه دريافت، مطالعه و شناسایی نکات کلیدی در رزومه ها
 • نحوه انتخاب و جداسازي رزومه های موثر
 • آشنايي با روشهاي استخدام در شركتهاي بزرگ دنيا و شركت هاي ايراني
 • روشها و ابزارهاي ارزيابي داوطلب
 • انواع مصاحبه هاي استخدامي
 • نحوه جستجو و تعريف قابليت ها و شايستگي ها
 • مهارت ها و ويژگي هاي مصاحبه گر حرفه اي
 • سوالات موثر و در زمان مصاحبه و انطباق آنها با اهداف
 • آشنايي با تكنيك و منطق هاي STAR و5W1H  و PAR در پاسخ گيري از مصاحبه شوندگان
 • آشنايي با زبان بدن و تطابق پاسخ سوالات با عكس العمل بدن مصاحبه شونده
 • آشنايي با تست هاي شغلي و روانشناسي كار مرتبط با مقوله جذب
 • تست های ارجحيت شغلي جان هالند و BIG 5 جهت اطمينان از تطابق روحيات فرد با موضوع شغل
 • نحوه آغازو ايجاد ارتباط با مصاحبه شونده
 • خطاهاي رايج در مصاحبه
 • تكنيك هاي مصاحبه حضوري
 • اقدامات مورد نياز بعد از استخدام
 • ارزيابي و اعتبار سنجي روش هاي استخدام و مصاحبه جهت تداوم يا بهسازي
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
دکتر کمال محمدی مدرس دوره: دکتر کمال محمدی

سوابق مدرس: