صفحه نخست > رویدادها > استاندارد سازی مدیریت دانش مبتنی بر ISO 30401

استاندارد سازی مدیریت دانش مبتنی بر ISO 30401

   

مدت دوره: 2

قیمت: 7,400,000 ريال

   
   

فروردین

31 - 30

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: این استاندارد که به طور اختصاصی برای مدیریت دانش ایجاد شده، پشتیبانی از سازمانها برای ایجاد یک سیستم مدیریتی است که زمینه مورد نیاز برای خلق ارزش افزوده از طریق دانش را به شکلی موثر فراهم کند
محتوای دوره:
 • دلایل مهم بودن مدیریت دانش چیست؟
 • انواع طیف‌های دانش
 • اصول مدیریت دانش
 • مرزهای مدیریت دانش
 • دامنه کاربرد مدیریت دانش
 • اصطلاحات و کلیدواژه‌های مهم در مدیریت دانش
 • نتایج مورد انتظار از مدیریت دانش
 • چرخه حیات مدیریت دانش
 • تبدیل دانش
 • توانمندسازهای مدیریت دانش
 • مرزهای بین مدیریت دانش و دیسیپلین‌های هم جوار
 • فرهنگ مدیریت دانش
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
دکتر نوید نظافتی مدرس دوره: دکتر نوید نظافتی

سوابق مدرس: