صفحه نخست > رویدادها > مدیریت و بهبود فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی BPM

مدیریت و بهبود فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارایی BPM

   

مدت دوره: 2

قیمت: 6,530,000 ريال

   
   

فروردین

31 - 30

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
هدف برگزاری: آشنايي با نحوه شناسايي، دسته بندي، مدیریت، پایش و اندازه گیری فرآيندهاي سازمان به منظور ارتقاء سطوح عملکرد
محتوای دوره:
  • مروری بر تعاریف فرآیند، نگرش فرآیندی و جایگاه آن در سیستم های مدیریت
  • روش های شناسايي و دسته بندي فرآيند ها
  • آشنايي با چارچوب هاي طبقه بندي فرآيندها و مدلهاي ترسيم فرآيند
  • شيوه طرح ريزي فرآيند ها و تهیه نقشه فرآیندی
  • نحوه تعيين سطوح عملکردی فرآيند ها
  • سنجش ميزان اثر بخشي و کارايي فرآيند ها
  • لزوم اجراي اقدامات اصلاحي بر روي فرآيند ها
  • آشنايي با راهنماي سازمان بين المللي استاندارد ISO/TC 176-N544R 
  • شيوه تعريف شاخص هاي پايش و اندازه گيري مناسب فرآیندها در جهت دستیابی به اثربخشی و کارآیی 
گواهینامه صادره از: QM academy
شرایط شرکت کنندگان:
منابع آموزشی:
پیش نیاز:
مهندس ابوالفضل معدنپور مدرس دوره: مهندس ابوالفضل معدنپور

سوابق مدرس: