صفحه نخست > دوره های آموزشی > مهندسی صنایع و رویکرد های بهبود

مهندسی صنایع و رویکرد های بهبود

   
1
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

12 - 10

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

06 - 04

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

13 - 12

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

28 - 27

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,450,000 ريال
   
   

فروردین

29 - 28

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

24 - 23

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

04 - 03

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,800,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

24 - 23

خرداد

-

تیر

17 - 16

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

20 - 19

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
5,300,000 ريال
   
   

فروردین

30 - 29

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

04 - 03

آبان

-

آذر

-

دی

17 - 16

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
5,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

31 - 30

تیر

-

مرداد

-

شهریور

07 - 06

مهر

-

آبان

-

آذر

11 - 10

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

29 - 28

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

25 - 24

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

16 - 15

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

30 - 29

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

18 - 17

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

15 - 14

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

20 - 19

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

13 - 12

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
11
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,800,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

24 - 23

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

20 - 19

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
12
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
5,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

27 - 26

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

20 - 19

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
13
مدت دوره: 8 ساعت (1 روز)
2,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

01

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

10

بهمن

-

اسفند

-

   
   
14
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

27 - 26

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

14 - 13

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
15
مدت دوره: 8 ساعت (1 روز)
2,400,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

10

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

21

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
16
مدت دوره: 16 ساعت (2روز)
5,250,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

25 - 24

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

25 - 24

بهمن

-

اسفند

-

   
   
17
مدت دوره: 2 روز (16ساعت)
4,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

16 - 15

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

03 - 02

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
18
مدت دوره: 2روز (16 ساعت)
00 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

2

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
19
مدت دوره: 2 روز (16ساعت)
4,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

18 - 17

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

23 - 22

بهمن

-

اسفند

-

   
   
20
مدت دوره: 3روز (24 ساعت)
00 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

25 - 23

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
21
مدت دوره: 1 روز(8 ساعت)
00 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-