صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

05 - 04

مهر

-

آبان

-

آذر

11 - 10

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 24 ساعت(3 روز)
7,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

14 - 12

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

03 - 01

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره:
8,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

23 - 21

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

25 - 23

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره:
4,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

13 - 12

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

26 - 25

اسفند

-