صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت محیط زیست و انرژی

مدیریت محیط زیست و انرژی

   
1
مدت دوره: 32ساعت (3 روز)
7,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

10 - 08

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

07 - 05

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 40 ساعت (5 روز)
17,500,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

28 - 24

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

13 - 09

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

14 - 13

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

13 - 12

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 24 ساعت(3 روز)
7,000,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

10 - 08

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

13 - 11

آبان

-

آذر

-

دی

06 - 04

بهمن

-

اسفند

-