صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

   
1
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

30

تیر

01

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

15 - 13

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 40 ساعت (5 روز)
14,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

09 - 05

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

10 - 06

   
   
3
مدت دوره: 24 ساعت (3 روز)
6,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

26 - 24

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

18 - 16

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16ساعت (2روز)
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

22 - 21

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

30 - 29

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

22 - 21

شهریور

-

مهر

17 - 16

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,400,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

13 - 12

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

09 - 08

اسفند

-