صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت منابع انسانی و امور اداری

مدیریت منابع انسانی و امور اداری

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

03 - 02

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

03 - 02

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

11 - 10

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

22 - 21

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

27 - 26

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

07 - 06

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,850,000 ريال
   
   

فروردین

28 - 27

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

08 - 07

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

07 - 06

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,800,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

30 - 29

تیر

-

مرداد

-

شهریور

18 - 17

مهر

-

آبان

-

آذر

06 - 05

دی

-

بهمن

11 - 10

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,800,000 ريال
   
   

فروردین

30 - 29

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

10 - 09

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت (2روز)
4,800,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

04 - 03

خرداد

-

تیر

25 - 24

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

3 - 02

آذر

-

دی

30 - 29

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

10 - 09

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

15 - 14

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

28 - 27

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

09 - 07

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

31

خرداد

01

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

15 - 14

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
11
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,800,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

23 - 22

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

10 - 09

   
   
12
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
2,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

20

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

08

بهمن

-

اسفند

-

   
   
13
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,850,000 ريال
   
   

فروردین

22 - 21

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

12 - 11

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
14
مدت دوره: 8 ساعت(1روز)
2,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

19

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

25

دی

-

بهمن

-

اسفند

-