صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی

   
1
مدت دوره: 24 ساعت(3 روز)
7,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

03 - 01

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

30 - 28

آبان

-

آذر

-

دی

06 - 04

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

02 - 01

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

20 - 19

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

26

مرداد

-

شهریور

-

مهر

02

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,850,000 ريال
   
   

فروردین

23

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

29

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

29 - 28

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

27 - 26

دی

-

بهمن

07 - 06

اسفند

-