صفحه نخست > دوره های آموزشی > ارتباط و روابط عمومی

ارتباط و روابط عمومی

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,800,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

04 - 03

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

30 - 29

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,450,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

23

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

15

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

19

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

19

دی

-

بهمن

-

اسفند

-