صفحه نخست > دوره های آموزشی > بازاریابی ، فروش و امور مشتریان

بازاریابی ، فروش و امور مشتریان

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

31 - 30

مرداد

-

شهریور

-

مهر

26 - 25

آبان

-

آذر

-

دی

13 - 12

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,350,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

22 - 21

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

15 - 14

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

07 - 06

مرداد

-

شهریور

-

مهر

04 - 03

آبان

-

آذر

-

دی

23 - 22

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,150,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

07 - 06

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

02 - 01

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 24 ساعت(3 روز)
7,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

21 - 19

تیر

-

مرداد

-

شهریور

20 - 17

مهر

-

آبان

-

آذر

22 - 20

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,700,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

14

شهریور

-

مهر

-

آبان

21

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

05

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

01

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

20 - 19

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

09 - 08

اسفند

-