صفحه نخست > دوره های آموزشی > تدارکات امور گمرکی و انبار داری

تدارکات امور گمرکی و انبار داری

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

10 - 09

تیر

-

مرداد

-

شهریور

11 - 10

مهر

-

آبان

23 - 22

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

23 - 22

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

02 - 01

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,000,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

30 - 29

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

29 - 28

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

24 - 23

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

07 - 06

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

30 - 29

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,300,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

21 - 20

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

17 - 16

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

08 - 07

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

15 - 14

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-