صفحه نخست > دوره های آموزشی > مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت مالی و حسابداری

   
1
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,400,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

15 - 14

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

02 - 01

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,150,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

06 - 05

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

08 - 07

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

17 - 16

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

15 - 14

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,150,000 ريال
   
   

فروردین

30 - 29

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

30 - 29

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 8 ساعت(1روز)
2,960,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

11

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

10

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,150,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

11 - 10

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

26 - 25

بهمن

-

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

15 - 14

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

30 - 29

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

09 - 08

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

05 - 04

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

31 - 30

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

05 - 04

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

09 - 08

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

24 - 23

بهمن

-

اسفند

-

   
   
11
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,600,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

10 - 09

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

02 - 01

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-