صفحه نخست > دوره های آموزشی > سلامت و اعتبار بخش بیمارستانی

سلامت و اعتبار بخش بیمارستانی

   
1
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

23

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

23

بهمن

-

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,650,000 ريال
   
   

فروردین

26

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

04

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
6,150,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

27 - 26

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

29 - 28

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

13

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

08

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

21 - 20

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

18 - 17

   
   
6
مدت دوره: 8 ساعت(1 روز)
2,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

03

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

18

دی

-

بهمن

-

اسفند

-