صفحه نخست > دوره های آموزشی > فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

   
1
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
5,200,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

28 - 27

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

30 - 29

اسفند

-

   
   
2
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
4,550,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

24 - 23

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

30

آبان

01

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
3
مدت دوره: 16 ساعت (2 روز)
5,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

13 - 12

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

09 - 08

اسفند

-

   
   
4
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

16 - 15

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

26 - 25

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
5
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,950,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

20 - 19

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

29 - 28

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
6
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
5,100,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

27 - 26

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

28 - 27

اسفند

-

   
   
7
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,650,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

31

خرداد

01

تیر

-

مرداد

-

شهریور

21 - 20

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

-

   
   
8
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,850,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

09 - 08

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

13 - 12

بهمن

-

اسفند

-

   
   
9
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,750,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

-

شهریور

30 - 29

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

30 - 29

اسفند

-

   
   
10
مدت دوره: 16 ساعت(2 روز)
4,900,000 ريال
   
   

فروردین

-

اردیبهشت

-

خرداد

-

تیر

-

مرداد

30 - 29

شهریور

-

مهر

-

آبان

-

آذر

-

دی

-

بهمن

-

اسفند

09 - 08